Groruddalen skole i Oslo kommune

Vestbyveien 13, 0976 OSLO