Stovner skole i Oslo kommune

STOVNERFARET 17, 0982 OSLO