Ski ungdomsskole i Ski kommune

Skoleveien 3, 1400 SKI