Vestby skole i Vestby kommune

Solerunden 20, 1540 VESTBY