Vik skole i Hole kommune

Viksveien 27, 3530 RØYSE