Nes ungdomsskole i Nes kommune

Beiavegen 6, 3540 NESBYEN