Kvalsund skole i Kvalsund kommune

Kvalsundveien 243, 9620 KVALSUND