Strusshamn skole i Askøy kommune

Strusshamnvegen 39, 5302 STRUSSHAMN