Odda ungdomsskole i Odda kommune

Eidesmoen, 5750 ODDA