Radøy ungdomsskule i Radøy kommune

Idrettsvegen 15, 5936 MANGER