Samnanger ungdomsskule i Samnanger kommune

Tyssereinane 16, 5650 TYSSE