Glesnes skule i Sund kommune

GLESNES, 5381 GLESVÆR