Stranda skule i Sund kommune

TVEITANE, 5379 STEINSLAND