Grytestranda skule i Haram kommune

GRYTA, 6265 VATNE