Stranda ungdomsskule i Stranda kommune

HEVSDALSVEGEN 50, 6200 STRANDA