Melbu skole i Hadsel kommune

Skolegata 4, 8445 MELBU