Ringebu ungdomsskole i Ringebu kommune

RINGEBU, 2630 RINGEBU