Vestli skole i Oslo kommune

VESTLISVINGEN 184, 0969 OSLO