Mykje skole i Karmøy kommune

Myklandvegen 150, 5545 VORMEDAL