Hommelvik ungdomsskole i Malvik kommune

NESSVEGEN 5, 7550 HOMMELVIK