Vikhammer ungdomsskole i Malvik kommune

7560 VIKHAMMER