Dalsøyra skule i Gulen kommune

Dalsbygda 68, 5960 DALSØYRA