Hedrum ungdomsskole i Larvik kommune

Vikingveien 7, 3274 LARVIK