Langestrand skole i Larvik kommune

Rosendalsgata 17, 3264 LARVIK