Hemnes Sentralskole i Hemnes kommune

Skolegata 6A, 8640 HEMNESBERGET